"සැඟවුණු සෙවණැල්ල යට තියෙන කතාව " Good Bad Ugly with Sydney Chandrasekara 13/11/2019
10 video

Newsfirst Sri Lanka: "සැඟවුණු සෙවණැල්ල යට තියෙන කතාව " Good Bad Ugly with Sydney Chandrasekara 13/11/2019

Loading...

Published on: Wednesday, November 13, 2019

"සැඟවුණු සෙවණැල්ල යට තියෙන කතාව " Good Bad Ugly with Sydney Chandrasekara 13/11/2019

Script and directed by Sydney Chandrasekara
Subscribe us: http://bit.ly/NewsfirstSubscribe
Watch more videos: https://www.cliphaihuoc.net/user/NewsFirstSrilanka
Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL
Follow us via Twitter: https://twitter.com/NewsfirstSL

Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One News Provider.

Web: www.newsfirst.lk
Email: [email protected]
Telephone: +94 114792700

#SriLankaNews #lka #News1st

Source: https://youtu.be/t2KJlnbasAs

Show more

Comments